Folder Transparenta decizionala

Documents

Select Toggle Title Date
pdf Nomenclator Functii ( pdf, 1.04 MB ) (732 downloads) Popular
pdf NOMENCLATOR FUNCTII PUBLICE ( pdf, 703 KB ) (503 downloads) Popular
pdf Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor 31 03 2020 ( pdf, 640 KB ) (573 downloads) Popular
pdf Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor 31 03 2021 ( pdf, 646 KB ) (315 downloads) Popular
pdf Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor 31 03 2023 ( pdf, 647 KB ) (35 downloads)
pdf STAT FUNCȚII 09 2021 ( pdf, 375 KB ) (235 downloads) Popular

Lista informatiilor publice care se comunica din oficiu

 

 

L I STA

                  informatiilor publice care se comunica din oficiu

 1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Consiliului local si a aparatului de specialitate al primarului:
 2. - Constitutia României, republicatã;

- O.U.G nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

  -  Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionalã în administratia publicã ;

 - Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

 - Legea 53/2003, Codul muncii cu modificarile si completãrile ulterioare;

 - H.G. 123/2002 - Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public

- Regulamentele de organizare si functionare;

2. Structura organizatorica a autoritatii publice, atributiile consiliului local, ale primarului, viceprimarului, secretarului si ale structurilor functionale, programul de functionare, programul audientelor;

 3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii si ale functionarilor responsabili cu difuzarea informatiilor de interes public;

4. Coordonatele de contact ale  Comunei, denumirea, sediul, numere de telefon si fax, adrese de e-mail si adresa paginii de web; 

 5. Sursele financiare, bugetul , bilantul contabil, taxele si impozitele locale;

 6. Programe si strategii proprii;

 7. Lista informatiilor publice care se comunica din oficiu;

  8. Lista documentelor de interes public produse si/sau  gestionate de Consiliul Local Duda Epureni/Primarul Comunei Duda Epureni /aparatul de specialitate al primarului, altele decat cele puse la dispozitie din oficiu si care se comunica in conditiile art. 7 din Legea nr. 544/2001

 9. Lista cuprinzand categoriile de documente care se excepteaza de la liberul acces la informatiile de interes public potrivit legii.;

 10. Formulare de adresare conform Legii nr.544/2001

 • Cerere acces informații publice;
 • Reclamație administrativă 1;
 • Reclamație administrativă 2;

11. Modalitatile de contestare a deciziilor autoritãtii administratiei publice locale, în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate;

 

 

 

 

L I STA

 cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, prin aparatul de specialitate al Primarului Comunei Duda Epureni, altele decat cele puse la dispozitie din oficiu si care se comunica in conditiile art. 7 din Legea nr. 544/2001

 

 1. Hotãrârile cu caracter normativ ale Consiliului local Duda Epureni si procesele-verbale ale sedintelor ordinare si extraordinare  ale Consiliului local Duda Epureni (hotãrârile Consiliului local care au caracter individual se comunicã numai persoanelor interesate sau organelor /institutiilor care potrivit competentelor au dreptul sã solicite astfel de informatii);

 2. Minutele dezbaterilor publice;

 3. Expunerile de motive, rapoartele de specialitate, referatele care stau la baza emiterii / adoptãrii actelor administrative cu caracter normativ;

 4. Rapoartele anuale întocmite conform Legii 52/2003 privind transparenta decizionalã si  Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

 5. Componenta nominala a Consiliului local Duda Epureni, inclusiv apartenenta politica si a  comisiilor de specialitate;

 6. Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local, regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului, regulamentul de organizare si functionare al serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului local, regulamentul de ordine interioarã;

 7. Rapoartele anuale de activitate intocmite de catre consilierii locali ;

 8. Documente care contin date statistice la nivelul unitatii administrative teritoriale;

 9. Raportul primarului privind starea economico-sociala si de mediu  a Comunei Duda Epureni;

 10. Bugetul local de venituri si cheltuieli;

 11. Bilantul contabil;

 12. Contul de executie bugetara;

 13. Situatii privind stadiul lucrãrilor de investitii;

 14. Publicatiile de vânzare în cadrul procedurii de executare silitã;

 15. Publicatiile de cãsãtorie;

 16. Citatiile trimise de instantele judecãtoresti în cadrul procedurii de citare prin afisare;

 17. Declaratiile de avere si interese depuse conform Legii nr. 176/2010;

 18. Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situatie ;

 19. Documentatiile cu caracter tehnic, documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si celelalte reglementari urbanistice care au stat la baza autorizatiilor de construire/desfiintare (se pot consulta exclusiv la sediul Primariei, numai de cei care pot face dovada ca sunt directi interesati sau potential afectati de prevederile acestora);

 20. Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare eliberate;

21. Nomenclatorul stradal ;

22. Situatia statistica privind activitatea de stare civila: numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor si alte asemenea;

23. Documente privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

24. Nivelul impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor Consiliului local,  facilitatile fiscale de care beneficiaza anumite categorii de cetateni, informatii care privesc aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

25. Caietele de sarcini care stau la baza organizarii si desfasurarii licitatiilor publice

26.Lista achizitiilor publice,  servicii si lucrari

27. Informatii privind activitatea cultural-sportiva desfasurata pe teritoriul comunei;

28. Documente privind relatiile cu O.N.G-uri, programe si colaborari;                              

 

                                                       

 

 

                                          L I STA

       documentelor care se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor

 1. Informatiile din domeniul apãrãrii nationale, sigurantei si ordinii publice, dacã face parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii.

 2. Informatiile privind deliberãrile autoritãtilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale României, dacã fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii.

 3. Informatiile privind activitãtile comerciale sau financiare, dacã publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectualã ori industrialã , precum si principiului concurentei loiale, potrivit legii.

 4. Informatiile cu privire la datele personale, potrivit Regulamentului 679/2016, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

 5. Informatiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacã se pericliteazã rezultatul anchetei, se dezvãluie surse confidentiale ori se pun în pericol viata, integritatea corporalã, sãnãtatea unei persoane în urma anchetei  efectuate sau în curs de desfãsurare.

 6.Informatiile privind proceduri judiciare, dacã publicitatea acestora aduce atingere asigurãrii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricãreia dintre pãrtile implicate în proces.

 7.Documentele cu caracter personal care insotesc hotararile Consiliului local si dispozitiile primarului ;

 8.Deliberarile Consiliului local in care, potrivit legii, s-a stabilit ca acestea sa nu fie publice, precum si documentele intocmite in aceste situatii ;

  9.Documentele de stare civila care privesc statutul civil al persoanei (acte de nastere, de casatoriei, de deces), mentiunile referitoare la modificarea statutului civil al persoanei si alte asemenea , cu exceptia situatiilor statistice, si a altor situatii reglementate de lege ;

  10. Certificatele de urbanism si autorizatiile de construire ;

  11. Informatiile a caror publicitate prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor;

  12. Dosarele de audit public intern, conform prevederilor Ordinului M.F.P. nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitãtii de audit public intern, cu modificãrile si completãrile ulterioare

Contact

 • sat Duda, comuna Duda Epureni
  Vaslui, România
 • tel: 0235-473888
  fax: 0335.473888
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Despre comuna Duda Epureni

Repere istorice-Comuna Duda-Epureni Vaslui

Pe teritorul comunei au fost descoperite 9 urme de locuire omenească, începând cu epoca paleolitică. Satul Epureni s-a dezvoltat la începutul secolului al XVII lea pe moşia familiei Iamandi, care a adus clăcaşi de pe alte moşii ale sale.

 Citeste mai departe...

Scroll to top